Pravidla pro soutěž o 14 vstupenek na druhý ročník festivalu Kam Večer

Pravidla pro soutěže vyhlašované na Facebooku společnosti Dragon Internet (dále jen „Soutěž“)

Úvodní ustanovení

Vyhlašovatelem soutěže je společnost Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, 293 06
Kosmonosy, IČ: 27237800, DIČ: CZ27237800, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9923, v Praze dne 20. 4. 2005.
Předmětem těchto pravidel Soutěže je úprava právního vztahu mezi účastníky (dále jen „Účastník") a
vyhlašovatelem, resp. provozovatelem soutěže (dále jen „Vyhlašovatel"). Zapojením do soutěže
projevuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Soutěž o vstupenky na Druhý ročník kam večer festivalu

Začátek soutěže je 3. 11. 2023
1. Účast v soutěži: Soutěže se účastní uživatel Facebooku, který pod soutěžní příspěvek zveřejněný na
facebookovém profilu Dragon Internet vloží do komentáře odpověď na soutěžní otázku.
2.Vyhodnocení soutěže: Konec soutěže je 7. 11. 2023 ve 12.00. Po skončení soutěže vylosuje určený
marketingový pracovník vyhlašovatele ze správných odpovědí výherce nebo výherkyni a 7. 11. 2023
je vyhlásí na facebookovém profilu Dragon Internet.
3. Práva a povinnosti Účastníka: Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s
trvalým pobytem na území České republiky, která splní podmínky účasti v Soutěži. Účastníci před
vstupem do Soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v
souladu s podmínkami Facebooku.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké. V případě, že se
výhercem stane osoba, která je zaměstnancem společnosti, nebo osoba jemu blízká, výhra nebude
předána.
3. Práva a povinnosti Vyhlašovatele: Vyhlašovatel má právo vyloučit ze soutěže Účastníka soutěže,
pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany
Účastníka soutěže či jakékoliv jiné osoby jednající ve prospěch Účastníka soutěže. Každý Účastník
soutěže může publikovat pouze jednu odpověď. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit
nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů
a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Facebookovém profilu
Vyhlašovatele. Odměnu nelze vyplatit v hotovosti ani ji vyměnit za jiné obdobné služby nebo zboží.
Účast v Soutěži ani odměnu není možné vymáhat právní cestou.
4. Ceny v soutěži: Účastník soutěže, který je vylosován dle pravidel konkrétní soutěže, se stává
výhercem. Výherce získá výhru či odměnu, která je v Soutěži uvedená. Výhru si výherce vyzvedne na
svoje náklady v sídle společnosti Dragon Internet, každý pracovní den od 8.00 do 18.00. Jestliže
výherce nebude do 9. 11. 2023 do 12.00 reagovat, nebo si ji osobně nevyzvedne v sídle společnosti
do 10. 11. 2023 do 14.00, výhra propadá bez nároku na její náhradu. Vyhlašovatel má právo
vylosovat nebo vybrat dle zadání soutěže dalšího účastníka. Výhru není možné nárokovat v
alternativní podobě a není možné ji vymáhat soudní cestou.
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zapojením se do Soutěže Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů Vyhlašovateli
Soutěže k účelu pořádání a vyhodnocení Soutěže; pro případ, že se Účastník stane výhercem, uděluje
souhlas ke zveřejnění jeho jména ve formátu jméno a příjmení. Souhlas je udělován na dobu, kdy je
příspěvek s danou soutěží na facebookovém profilu zveřejněný.
5.1. Informace o zpracování osobních údajů:
Správcem osobních údajů Účastníků je Vyhlašovatel Soutěže.
Jaká mají Účastníci práva?
Svůj souhlas mohou kdykoliv odvolat na e-mailové adrese martinkova@dragon.cz. Odvolání souhlasu
nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů po dobu před odvoláním souhlasu. V případě
neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo při odvolání souhlasu, nebude Vyhlašovatel
dále osobní údaje Účastníka zpracovávat. Mají právo na přístup k osobním údajům, které o nich
Vyhlašovatel zpracovává. To znamená, že mají zejména právo, aby jim Vyhlašovatel sdělil, jaké údaje
o nich zpracovává. Mají právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných údajů. Mají právo
na výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro naplnění účelu zpracování, příp.
pokud odvolají svůj souhlas a Vyhlašovatel zároveň již nemá jiný důvod pro jejich užití. Mají právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
6. Další důležité podmínky Soutěže
Výzva není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook
za nic neručí. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Účastník Vyhlašovateli, nikoli
Facebooku.

Pravidla byla vyhlášena s platností od 3. 11. 2023