Nová služba s radostí

 

Výjimečná akce PLNÁ RADOSTI!

Objednejte novou internetovou službu na optické síti s tarifem FiberHome a vyberte si atraktivní zboží za 1 Kč.

Čeká na Vás třeba tablet, telefon, monitor, bezdrátová sluchátka a spousta dalších radostí. 

CHCI OBJEDNAT 

Podmínky akce "Nová služba s radostí"

1. Společnost Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, IČ: 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9923 B (dále jen Vyhlašovatel), vyhlašuje Akci „Nová služba s radostí“ (dále jen Akce).

2. Akce trvá v období 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023

3. Akce je určena pro všechny nové zákazníky (dále “Účastník), kteří v době trvání Akce uzavřou s Vyhlašovatelem nové smlouvy pro objednání internetových služeb osobně, v sídle společnosti (Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy) a v období, uvedeném v bodě 2 těchto Podmínek akce.

4. Novou smlouvou se rozumí prvotní zřízení služby poskytnutí internetu na již dokončené, aktivní optické síti Vyhlašovatele. Služba poskytnutí internetu je popsána v platném Obchodním ceníku pro tarify: FiberHome 100, FiberHome 500 a FiberHome 1000.

5. Účastníkem Akce se stává nový zákazník, pokud mezi Vyhlašovatelem a tímto zákazníkem nebyl uzavřen do 30. 6. 2023 dosud žádný smluvní vztah, nebo zákazník, od jehož ukončení dříve využívaných služeb u Vyhlašovatele uplynuly minimálně 3 měsíce, tedy smluvní vztah na službu poskytnutí internetu byl ukončen nejpozději dne 31. 03. 2023.

6. Předmětem Akce je prodej zboží za zvýhodněných podmínek. Bližší specifikace k nabídce zvýhodněného zboží je uvedena v bodě č.8, odstavec F.

7. Místem předání zboží Účastníkovi je sídlo Vyhlašovatele na adrese Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy.

8. Uzavřením smlouvy se rozumí tyto postupné kroky:

a. Výběr tarifu dle volby Účastníka, na základě platného ceníku Vyhlašovatele v době trvání Akce.

b. Výběr zvýhodněného zboží (specifikovaného v bodě č. 9), který je závazný ke dni podepsání smlouvy s Vyhlašovatelem a nelze jej měnit v průběhu procesu instalace objednané služby. V případě žádosti o změnu tarifu na tarif vyšší (v průběhu instalace), vybrané zvýhodněné zboží již není možné měnit.

c. Podpis smlouvy s Účastníkem na dobu 24 měsíců ode dne objednání

d. Úhrada faktury za instalaci služby, kdy součástí faktury bude instalační a aktivační poplatek ve výši 380 Kč vč. DPH a položka s vybraným zvýhodněným zbožím v ceně po uplatněných slevách ve výši 1,21 Kč vč. DPH.

e. Podpis předávacího protokolu vybraného zboží Účastníkem.

9. Přehled členění zvýhodněného zboží dle jednotlivých tarifů (dále jen "Zboží"):

10. Nedodržení podmínek akce se rozumí situace:

a. Kdy není dodržena sjednaná doba trvání smlouvy z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka nebo ze strany Vyhlašovatele, kdy byla při uzavření smlouvy využita tato Akce. Popřípadě, kdy u předmětné smlouvy dojde ve sjednané době trvání této smlouvy ke změně tarifu na některou z nižších variant tarifu. V obou těchto uvedených případech je Účastník povinen uhradit sankci za porušení smluvních podmínek Vyhlašovateli, a to v poměrné výši, která je vypočtena jako 1/24 poskytnuté Podmíněné slevy, krát počet kalendářních měsíců zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, k níž byla Akce využita. V takovém případě Vyhlašovatel vystaví účastníkovi fakturu s vypočtenou výší smluvní pokuty. Splatnost faktury činí 14 dnů od jeho vystavení.

b. Účastník má právo na odstoupení od smlouvy v dřívějším termínu než je stanoveno smlouvou za podmínek, kdy:

  • účastník zajistí převod smlouvy na nového účastníka
  • nebo pokud uzavřel novou smlouvu na poskytnutí služby internetu od Vyhlašovatele na novém adresním místě
  • nebo účastník uhradí celkovou cenu zvýhodněného zboží vyplývající z vystavené faktury (dle specifikace a uvedené plné prodejní ceny s DPH v bodě č. 9.)

11. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit již zadanou objednávku v případě, kdy v době od jejího zadání do doby její expedice dojde k vyprodání objednaného zvýhodněného zboží. V takovém případě bude Vyhlašovatel Účastníka kontaktovat za účelem nabídky náhradního zvýhodněného zboží. Pokud se Vyhlašovateli nepodaří s Účastníkem spojit (proběhne více pokusů ze strany Vyhlašovatele), bude Vyhlašovatel oprávněn objednávku zrušit.

12. Na veškeré zboží se vztahuje zákonem daná záruční lhůta. Reklamace se řídí zákony České Republiky.

13. Výhody Akce nelze zpeněžit, změnit obsah výhod, stejně tak nelze ani změnit dobu platnosti poskytnutí výhod.

14. Proces uzavření Smlouvy o poskytování služeb internetu Dragon, bude veden obchodním oddělením Vyhlašovatele dle platných postupů a procesů, se kterými bude zákazník seznámen. Smlouva musí být uzavřena osobně v místě sídla společnosti Dragon Internet a.s., na adrese Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy.

15. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neposkytnutí výhod v případě důvodného podezření ze zneužívání Akce, nebo pokud dojde k porušení jakéhokoliv předpokladu pro vznik, nebo trvání nároku na výhody Akce.

16. Nakládání s osobními údaji se řídí platným zněním Zákona o ochraně osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/678).

17. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Podmínky akce jednostranně aktualizovat, popřípadě Podmínky akce zcela zrušit. Tato skutečnost (pokud nastane), bude oznámena na internetové stránce www.dragon.cz.