500 za 500 - internet na optické síti s dárkovou kartou Bondy

Objednejte si novou internetovou službu na optické síti s tarifem FiberHome 100, 500 nebo 1000 a získejte dárkovou kartu Bondy v hodnotě 500 Kč jako dárek.

Dárkovou kartu uplatníte v obchodním centru Bondy v Mladé Boleslavi. Sami si tak vyberete, co vám udělá největší radost.

CHCI SI OBJEDNAT 

Podmínky akce "500 za 500 s Dragon Internet"

1. Společnost Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, IČ: 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9923 B (dále jen Vyhlašovatel), vyhlašuje Akci „500 za 500 s Dragon Internet“ (dále jen Akce).

2. Akce trvá v období od 15. 4. 2024 do 31. 5. 2024

3. Akce je určena pro všechny nové zákazníky (dále “Účastník), kteří v době trvání Akce uzavřou s Vyhlašovatelem nové smlouvy pro objednání internetových služeb osobně, v sídle společnosti (Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy), a v období, uvedeném v bodě 2 těchto Podmínek akce.

4. Novou smlouvou se rozumí prvotní zřízení služby poskytnutí internetu na už dokončené aktivní optické síti Vyhlašovatele. Služba poskytnutí internetu je popsána v platném Obchodním ceníku pro tarify: FiberHome 100, FiberHome 500 a FiberHome 1000.

5. Účastníkem Akce se stává nový zákazník, pokud mezi Vyhlašovatelem a tímto zákazníkem nebyl uzavřen do 14. 4. 2024 dosud žádný smluvní vztah, nebo zákazník, od jehož ukončení dříve využívaných služeb u Vyhlašovatele uplynuly minimálně 3 měsíce, tedy smluvní vztah na službu poskytnutí internetu byl ukončen nejpozději dne 15. 1. 2024.

6. Předmětem Akce je získání dárkové karty Bondy v hodnotě 500 Kč. 

7. Místem předání dárkové karty Bondy Účastníkovi je sídlo Vyhlašovatele na adrese Dragon Internet a.s., Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy.

8. Uzavřením smlouvy se rozumí tyto postupné kroky:

a. Výběr tarifu dle volby Účastníka na základě platného ceníku Vyhlašovatele v době trvání Akce.

b. Podpis smlouvy s Účastníkem se závazkem na 3 měsíce.

c. Úhrada faktury za instalaci služby, kdy součástí faktury bude instalační a aktivační poplatek ve výši 380 Kč vč. DPH.

e. Podpis předávacího protokolu na dárkovou kartu Bondy Účastníkem.

10. Nedodržení podmínek akce se rozumí situace:

a. Kdy není dodržena sjednaná doba trvání smlouvy z důvodu jejího předčasného ukončení ze strany Účastníka. V takovém případě je Účastník povinen uhradit sankci za porušení smluvních podmínek Vyhlašovateli, a to v poměrné výši, která je vypočtena jako 1/3 hodnoty poukázky Bondy, krát počet kalendářních měsíců zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání smlouvy, k níž byla Akce využita. V takovém případě Vyhlašovatel vystaví účastníkovi fakturu s vypočtenou výší smluvní pokuty. Splatnost faktury činí 14 dnů od jeho vystavení.

b. Účastník má právo na odstoupení od smlouvy v dřívějším termínu, než je stanoveno smlouvou za podmínek, kdy:

  • účastník zajistí převod smlouvy na nového účastníka
  • nebo pokud uzavřel novou smlouvu na poskytnutí služby internetu od Vyhlašovatele na novém adresním místě
  • nebo Účastník uhradí celkovou cenu dárkové poukázky Bondy v hodnotě 500 Kč.

11. Výhody Akce nelze zpeněžit, změnit obsah výhod, stejně tak nelze ani změnit dobu platnosti poskytnutí výhod.

12. Proces uzavření Smlouvy o poskytování služeb internetu Dragon bude veden obchodním oddělením Vyhlašovatele dle platných postupů a procesů, se kterými bude zákazník seznámen. Smlouva musí být uzavřena osobně v místě sídla společnosti Dragon Internet a.s., na adrese Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy.

13. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neposkytnutí výhod v případě důvodného podezření ze zneužívání Akce, nebo pokud dojde k porušení jakéhokoliv předpokladu pro vznik, nebo trvání nároku na výhody Akce.

14. Nakládání s osobními údaji se řídí platným zněním Zákona o ochraně osobních údajů, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/678).

15. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Podmínky akce jednostranně aktualizovat, popřípadě Podmínky akce zcela zrušit. Tato skutečnost (pokud nastane), bude oznámena na internetové stránce www.dragon.cz.