Akce "Můj Dragon"

Jste zákazníkem Dragon Internet a.s.? Využijte akce Můj Dragon a získejte jednu ze 70 dárkových karet v hodnotě 500 Kč do OC Bondy v Mladé Boleslavi. V období od 9. 12. od 10:00 do 16. 12. 2022 do 23:59 vyplňte formulář a odešlete nám jej. Prvních sedmdesát zákazníků, kteří tak učiní a splní podmínky, dostanou dárkovou kártu. 

MÁM ZÁJEM - REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ 

Pravidla a podmínky akce "Můj Dragon"

Následující text představuje úplná a závazná pravidla akce „Můj Dragon“ (dále jen akce“). Tato pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) jsou po celou dobu trvání akce dostupná online na stránce dragon.cz/muj-dragon

 1. Vyhlašovatel akce

1.1. Vyhlašovatelem a organizátorem akce je společnost Dragon Internet a.s., se sídlem Pod Loretou 883, Kosmonosy, PSČ: 293 06, IČ: 27237800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 9923 B (dále jen Vyhlašovatel).

2. Doba trvání akce

2.1. Akce trvá v období od 9. 12. 2022 od 10:00 do 16. 12. 2022 do 23:59 (dále jen „doba trvání akce“)

3. Podmínky účasti

3.1. Akce se může zúčastnit každý zákazník Vyhlašovatele s platnou smlouvou o poskytování služeb. (dále jen „Zákazník“).

3.2. Podmínkou účasti akce je vyplnění formuláře na webu Vyhlašovatele, dragon.cz/muj-dragon a jeho odeslání pomocí tlačítka “Odeslat”, souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů.

3.3. Zákazník, který odešle platný formulář mezi prvními 70ti účastníky, získává odměnu akce Můj Dragon.

3.4. Zákazník se může akce zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou vyřazeny.  

3.5. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele včetně jejich rodinných příslušníků a členové statutárních orgánů Vyhlašovatele.

4. Odměny a informování o jejich získání a předání

4.1. Odměnou bude dárková karta v nominální hodnotě 500 Kč na nákup zboží ve vybraných obchodech v Bondy Centrum v Mladé Boleslavi (dále jen “karta“). Seznam obchodů, kde se dá karta uplatnit, je k vidění na adrese https://www.bondycentrum.cz/darkove-karty-informace .

4.2. Rozsah použití dárkové karty je podrobně popsán ve “Všeobecných obchodních podmínkách pro dárkové karty na níže uvedené adrese: https://www.bondycentrum.cz/vseobecne-obchodni-podminky-darkove-karty-giftify 

4.3. Zákazník bude o získání karty informován e-mailem nebo telefonicky od zástupců Dragon Internet a.s. 

4.4. Karta mu bude předána osobně v sídle Vyhlašovatele nebo odeslána na adresu uvedenou zákazníkem.

4.5. Kartu nelze zpeněžit a nelze ji vymáhat soudní cestou. 

4.6. Za nesplnění podmínek akce Vyhlašovatel považuje důvodné podezření z podvodného či nekalého jednání zákazníka.

5. Osobní údaje

5.1. Vyhlašovatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon o zpracování osobních údajů") správcem osobních údajů.

5.2. Zákazník dobrovolným splněním podmínek akce bere na vědomí, že Vyhlašovatel je ve smyslu GDPR a zákona o zpracování osobních údajů oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem organizace akce, prověření platné účasti v akci a vyhlášení akce, a to po dobu trvání akce a 6 měsíců po skončení akce. 

5.3. Zákazník zároveň dobrovolným splněním podmínek akce bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou v rozsahu a k účelům uvedeným výše zpracovávány i prostřednictvím zpracovatelů pověřených na základě písemné smlouvy s Dragon Internet a.s. v souvislostí s organizací akce. Zákazník bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci Dragon Internet a.s., případně osobami výše uvedenými.

5.4. Další informace o právech zákazníka jako subjektu údajů a podrobnostech zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Vyhlašovatele.

6. Společná a závěrečná ustanovení

6.1. Zákazník se zavazuje neporušovat právní řád České republiky, oprávněné zájmy Dragon Internet a.s. a nejednat v souvislosti s touto akcí v rozporu s dobrými mravy.

6.2. Tato akce a právní vztahy vzniklé v souvislosti s akcí se řídí právním řádem České republiky.

Dragon Internet a.s. si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této akce, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoliv zákazníka z akce bez nároku na jakoukoliv  kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel akce nebo při pouhém podezření na nedodržení pravidel akce, nezákonné jednání nebo jakékoliv jiné závadné chování ze strany zákazníka nebo třetích osob ovlivňujícího nekalým způsobem výsledky akce. Rozhodnutí podle tohoto článku je Dragon Internet a.s. oprávněna činit kdykoliv v době trvání akce. Dospěje-li Dragon Internet a.s. po skončení akce k závěru, že zákazník získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení zákazníka z akce i po jejím skončení a výhru neudělit.

1. Tato pravidla mohou být změněna nebo upravena pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

2. V případě jakýchkoliv nejasností se zákazníci mohou obrátit s dotazem na e-mailovou adresu: zakaznici@dragon.cz 

V Kosmonosech dne 30. 11. 2022